You are currently viewing Hva er sannhet?

Hva er sannhet?

Etter at Jesus var tatt til fange av vaktstyrken og tjenerne til yppersteprestene, ble han siden ført til Pilatus fordi de ville ha Jesus dømt til døden. Anklagene mot ham var blant annet at han sa at han var Messias, jødenes konge. Da Pilatus forhørte Jesus nettopp om dette, svarte Jesus at hans rike ikke var av denne verden. «Men konge er du altså?» spurte Pilatus. Jesus svarte: «Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten, og hver den som er av sannheten, hører min røst!» Pilatus stiller da dette evige spørsmålet: «Hva er sannhet?»

 Gjennom alle tider har mennesker søkt etter sannheten, men har ikke funnet svaret fordi de søker på feil sted. Bare Bibelen gir et tilfredsstillende svar. For verdens mennesker er dette en gåte, men for den som tror på Jesus, er saken klar! Jesus sier: «Jeg er Veien og Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» (Joh.14; 6) Den fullkomne sannhet er å finne hos Jesus. Paulus sier: «I Ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.» (Kol. 2; 3) Jesus sier om seg selv:«Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» (Joh. 8; 36)

I land hvor kristne opplever forfølgelse, er det Guds Ord som styrker og hjelper dem gjennom vanskelighetene. Den Hellige Ånds kraft fyller dem med mot og frimodighet til å stå fast i sin tro på Jesus. Evangeliet er en kraft til frelse for alle mennesker! Åndens kraft virksom gjennom Ordet gjør den store forskjellen i menneskers liv. Kirkesamfunn som ikke anerkjenner Den Hellige Ånds suverenitet, vil lett bli ført ut i villfarelse når det gjelder forståelse av Bibelens sannheter. Der hvor Guds Ånd råder, er det frihet og framgang og Guds agapekjærlighet blir det som sammenføyer oss.
I brevet til menigheten i Kolosse skriver Paulus: «Vi takker alltid Gud , vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og og om den kjærlighet dere har til alle de hellige, på grunn av det håp som ligger ferdig for dere i himmelen.  Dette håp har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet.» (Kol. 1; 3 – 5)
Paulus ber om at de må bli fylt med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, slik at de kan vandre verdig for Herren, til behag for Ham i alle ting, ved at de bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så de kan ha all utholdenhet og tålmodighet. «Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. I Ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.»
(Kol. 1; 13 – 14)
Ordet om korset, er sannheten som setter mennesket i frihet. Ingen menneskeskapt religion har en slik herlig sannhet om et blod som renser oss fra all synd!

Hilsen Knut