You are currently viewing Å VÆRE I KRISTUS

Å VÆRE I KRISTUS

Paulus bruker dette uttrykket mange ganger. Da jeg kom til Puerto Rico for første gang, oppdaget jeg at det var en menighet i fengselet som het 2.Korint 5, 17: «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.» De ville identifisere seg med dette verset, fordi de ønsket å legge det gamle livet bak seg og begynne et nytt liv. Flere kom etter løslatelse fra fengslet til Den Nye Pakten for å rehabiliteres.

Da jeg kom hjem til Norge, ønsket jeg å finne ut hva dette betydde for meg som trodde på Jesus, han som kjøpte meg fra satans makt og til Gud med sitt eget blod. Jeg tenkte at Gud er absolutt hellig, og for å ha samfunn med Ham var det rimelig å tro at jeg også måtte være hellig likesom Gud er hellig. Dette syntes jeg var umulig å oppnå. Selv om jeg hadde opplevd frelsen i Kristus, var gamle tanker på lur og viste meg min ufullkommenhet.

Paulus maner oss til å ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. (2.Kor.10,5) «For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at – som skrevet står: Den som roser seg , han rose seg i Herren!» (1:Kor.30) Jesus selv sier: «Bli i meg så blir jeg i dere.» (Joh. 15; 4)

Jeg fant trøst i Guds ord. Jeg så at det var ikke min hellighet som gjaldt innfor Gud, men det var Kristi hellighet. For hva sier Ordet: «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.» (Rom. 8; 3 – 4)

Så har da Gud forlikt oss med seg selv, ved Jesu død og hans blod på korset, for å stille oss fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. (Kol. 1,20 – 22) Betingelsen er at vi blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar oss rokke fra det håp som evangeliet gir. Ved tro skal den rettferdige leve!

Dersom vi vandrer i lyset, likesom han er lys, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus hans sønns blod renser oss fra all synd. Om noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, for all verdens synd. Kristus er vår forsoner med Faderen, og når vi er i Kristus, så har vi Kristi blod over oss, og det er en soning for alle våre synder. Det er en kontinuerlig renselse så lenge vi holder fast i troen på Jesus. Veien oppover er sikret ved Jesu Kristi blod så lenge vi står fast og ikke lar oss rokke. Selvsagt er det at Kristi liv og hellighet må få stråle fram fra våre liv slik at verden kan se at Jesus lever i oss.

Hilsen Knut