You are currently viewing Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd

   

      I dagens landskap av mange kristne retninger er det mye som blir kalt «salvet av den Hellige Ånd». Men mange kristne i dag vil ikke la seg styre av Den Hellige Ånd, og mener de selv kan
velge form og innhold rundt sin gudstilbedelse.

     På samme måte som at mange sier de venter på vekkelse, uten å vite hva vekkelse faktisk innebærer, er det tilsvarende mange som tror at følelser og sjelelige opp levelser er bevis for at Den Hellige Ånd er i funksjon.
På apostlenes tid kjenner vi godt til det som skjedde på pinsefestens dag, da Ånden ga seg til syne som en vidunderlig berøring fra Herren. Apostelen Paulus spurte forsamlinger han kom til om de hadde opplevd åndsdåpen da de kom til troen.

     I dag er det mange menigheter som gjerne tilber Gud og sønnen Jesus, men Den Hellige Ånd blir til noe abstrakt, og borte fra møtene og gudstjenestene. Sannheten er at vi kristne blir sørgelig hjelpeløse uten Ånden. Det er Ånden, og ikke vi mennesker, som overbeviser mennesker om synd, slik at de kan komme til tro. Ånden
har derfor en avgjørende rolle i våre møter. Ånden trøster oss, den oppbygger oss, og gjør at vi kan kjenne i vårt indre at vi hører Herren til. Det er en farlig utvikling hvis menighetsledere organiserer bort Den Hellige Ånd fra møtene. Da tar finkultur og religiøse ritualer plassen til Ånden, og det ekte kommer ikke lenger frem. Her ligger det et stort ansvar på alle ledere i den kristne menigheten.

     Det står at Ånden ransaker dybdene i oss mennesker, men det står også så fantastiske at Den Hellige Ånd
også ransaker dybdene i Gud. Uten Ånd blir alt menneskelig visdom. Men det som er verdt noe er den visdom
Gud gir, og den kan bare åpenbares ved Ånden. Jeg er blant dem som roper ut: Bli fylt av Ånden. Det er det
svaret vi kristne trenger i dag. Når vi søker Herren i bønn, så svarer Han. Men Han taler til oss på åndelig vis.
Jeg begynner å lure når jeg ser en menighet som ikke praktiserer tunger, og der heller ikke noe budskap blir
tydet. Legg merke til at slike menigheter snart blir kaffemenigheter uten forkynnelse av troendes dåp eller bønn for syke. Nådegavene er ikke lenger i funksjon, selv om alle er snille mot hverandre og står på med kaker og kaffe. Men der blir det ikke forløsning av kraften.

     Vi lever i en tid der Jesus snart skal rykke opp sin brud. Det Herren vil åpenbare i denne tiden for dem som følger Ham, vil være mer avhengige av Ånden enn noen gang tidligere. Det er derfor godt å se at mange lengter etter mer fra Herren, og i det har Ånden en særdeles viktig plass for oss alle. Da blir vi gjenreist, helbredet og
fylt både til ånd, sjel og legem. Vi må vite at den åndskampen vi står overfor i dag ikke kan vinnes uten ved hjelp av Den Hellige Ånd. Vår kunnskap om Gud og Lammet blir levendegjort gjennom Ånden, og både du og jeg kan frimodig be Herren om nådegaver til vår og menighetens oppbyggelse.