You are currently viewing Friheten i Kristus

Friheten i Kristus

Som nyfrelst fikk jeg endelig svar på livets store spørsmål. Derimot var det mange andre ting som jeg undret meg over. Jeg erfarte heldigvis etter hvert at Gud har svar på alt. Når vi søker ham i bønn, vil svaret komme. Paulus skriver at alle kunnskapens skatter er skjult til stede i Kristus Jesus.

Den første offisielle menighet av grekere var i Antiokia. Det var i denne byen disiplene først ble kalt kristne. Fra Judea kom noen av jødene, som var kommet til tro, og sa at hvis ikke de kristne av hedninger ble omskåret etter skikken fra Moses, kunne de ikke bli frelst. Det oppstod da en strid, og Paulus og Barnabas fikk et heftig ordskifte med dem.

Dette førte til at Paulus reiste til Jerusalem sammen med Barnabas og Titus, for å oppsøke menigheten der. Han framla for apostlene, de eldste og menigheten det evangelium som han forkynte blant hedningene, – det evangeliet han hadde mottatt ved åpenbaring direkte fra Herren. Noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, sa da at kristne av hedninger måtte omskjæres og bydes å holde Mose lov. Apostlene og de eldste kom da sammen for å overveie saken. Resultatet ble at kristne av hedninger ikke var underlagt Mose lov. De skulle ikke pålegges noen annen byrde enn de helt nødvendige ting som å avstå fra avgudsoffer og blod og det som var kvalt, og hor. Titus, som var greker, ble ikke pålagt av brødrene å la seg omskjære.

Paulus hadde ofte strid med falske lærere, som lurte på friheten i Kristus Jesus. Han skriver til galaterne: Så mange som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. (Kap. 3; 10) Dette er alvorlige ord. Ennå i dag er det kirkesamfunn og personer som lever etter loven, for på den måten å tilfredsstille Gud. 

Du kan spørre: Skal vi ikke da holde budene?Dette klarer vi ikke etter den gamle naturen. Jesus oppfylte lovens krav og bud i vårt sted. Han sier selv at jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle loven! Vår stilling er i Kristus, som betyr at Han virker i oss å ville hva Han vil. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Han har lagt foran oss for at vi skal vandre i dem. Jesu underbare verk på Golgata og hans blod er en stadig renselse over våre liv så lenge vi holder fast i troen, og ikke lar oss rokke fra det håp som evangeliet gir. (Kol.1,22)

Vi må takke og prise ham for hans fullkomne verk på Golgata. Det tar bort alle overtredelser og skyld fra fortiden, nuet og framtiden. Der er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Når Paulus hilser de hellige i brevene sine, oppfordrer han dem til å vandre i kjærlighet og renhet i Den Hellige Ånd. For hva sier skriften: « ..om jeg har tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.» (1. Kor. 13; 2) Kjærligheten er lovens oppfyllelse. Mot slike er loven ikke, skriver han i Galaterbrevet 5,23.

Full frihet har vi hos Jesus Guds sønn. Å tro på hans forsoningsverk på Golgata der skyldbrevet ble utslettet, gir oss frimodighet innfor Gud. Å leve i Guds kjærlighet, som er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd, gir oss styrke og kraft i livet.  Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.(Gal. 5; 1) Vi må stå fast i troen på vår Herre og frelser.

Friheten i Kristus er dypere og større enn den vi opplever på vår nasjonaldag. Den nasjonale friheten helliger oss ikke. I Guds kjærlighet har vi et liv i frihet, fullkomment forenet i samfunn med Jesus Kristus. Hans kjærlighet er guddommelig: Den søker ikke sitt eget, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.  Kjærligheten faller aldri bort. Størst av alt er Guds agapekjærlighet.

Hilsen Knut