You are currently viewing Nådetid, endetid og innhøsting

Nådetid, endetid og innhøsting

Guds ord taler om en nådetid som skal komme til sin ende. Vi tror ut fra Guds Ord at opprykkelse av bruden står for døren. Vi vet ikke dagen, men vi ser at Bibelens profetier går i oppfyllelse. Bruden skalikke unnslippe trengsler, men vi tror på opprykkelse før trengselstiden setter inn med antikrist som den dominerende leder på jorden. Fordivi vet at Gud ønsker at mennesker skal bli frelst, vil det også være helt naturlig med en kraftig innhøsting i avslutningen av nådetiden.

Det vi betegner som endetid er omtalt flere steder i Bibelen. Vi kan henvisetil Matteus kapittel 24 og 25., 2.Tess. 1 til 12, og Åpenbaringen kapittel 8.Dette kan du studere uten at vi gjengir alt her. Mange kristne forkynnerehar i tidens løp hatt ulik fokus omkring vår vandring med Herren. Du har sikkert lest Ap.gj. 1.8: Vi skal få kraft ved Den Hellige Ånd, vi skal vitne og dette enda til jordens ende. Dette har stått sentralt i alle vekkelser. Pinsevekkelsen fra Azusa Street i USA med William Seymour i spissen la vekt på renselse og helliggjørelse forut for åndsdåpen. Dette skulle også føre til uenighet mellom lederne i menigheten. Tidligere hadde John Wesley i England lagt vekt på at vi blir rettferdiggjort ved troen gjennom å bli omvendt fra synde-livet, og at vi blir helliggjort gjennom Den Hellige Ånd som hjelper oss til å seire over synden. For kjødet står Ånden imot, og i vårt eget kan vi aldri vinne noen åndelig seier. Dette sier vi amen til.

Baptister og metodister anerkjente ikke offisielt det som kom som en ny vekkelse tidlig på 1900-tallet. Thomas B. Barratt som selv opplevde åndsdåp15/11-06. Julen 1907 ble de 10 første åndsdøpt på Turnhallen i Kristiania. Dagmar Engstrøm opplevde åndsdåp i USA i 1910, og tok med seg hennes opplevelser til Maran Ata i Norge. Pinsebevegelsen likte ikke alle utslageneav Åndens vær, og ville ha mer kontrollerte former, noe som senere medførte at Åge Samuelsen startet Maran Ata i 1957. I dag regner vi med at rundt 600 millioner evangelisk kristne er et resultat av ulike vekkelser. Felles for alle vekkelser har vært og er forutgående bønn og innvielse for Gud. William Seymour sier han selv ba 5 timer hver dag, og fikk da høre fra Gud at han skulle be mer, så han utvidet bønnen til 7 timer. Poenget er at Gud vil utruste oss til vekkelse, og da krever det innvielse og bønn. I moderne tid har vi sett ulike karismatiske «vekkelser» der forkynnelsen er «at Gud har gjort oss sterke og full av talenter», og at «vi» i stor grad «skal ta over herredømme i verden». Men Jesus sa at vi skal «la verden være hva den er», og at vi er himmelborgere på gjennomreise. Tradisjonell pinseforkynnelse dreier seg om «at i oss selv er vi svake, men i Herren formår vi alt.
I tillegg er vi salvet av Den Hellige Ånd, og vet alt». Amen. Da vet vi at vi må ha Den Hellige Ånd for å få kraft.

Vi tror på en enda større innhøsting. Men det må skje ved at Den Hellige Åndhjelper oss til å fokusere på Jesus Kristus, og ikke på mennesker eller synlige tegn. Du kan legge merke til at jo mer vi taler om Jesus og det Han gjør, jo mer sanksjonerer Ånden med de medfølgende tegn. For mange kristne i vårt land er opptatt av det materialistiske og det å leve lenge med god helse. Detteer isolert sett ikke så galt, men viktigst av alt er fokuspå Frelseren og Hans verk.I tiden som kommer vil det derfor bli et skille mellom de som vil overgi seg helt til Jesus og Den Hellige Ånds ledelse, og de som setter sine egne betingelser for «vekkelsen». Å vandre med Herren i tro er å fornekte vårt eget, og å la Ham ta stadig mer bolig i oss. Slik kan du og jeg brukes i det lille likeså mye som i det store. Vi trenger ikke å vite alt det onde som kommer i trengselstiden, selv om vi ikke må tro at vi unngår prøvelser. Men vi tror bruden skal slippe det som Bibelen kaller «den store trengsel» – et grusomt terrorregime på jord. Vi trenger å vitne om Ham som er vår Frelser, Herren Jesus Kristus, og som frelser oss ut av denne verden. Han har beredt et mye herligere sted for oss, sammen med Ham og alle brødre og søstre som er vasket rene i Jesu blod.
                                                   
                                                                                                                                               Av Terje Raanås