Redaktørens spalte

   Hva var galt med Den gamle pakten siden Herren ville lage en ny? Salmisten sier at Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis. (Salme 19,8).

Så hvordan kan noe som er fullkomment bli bedre?

I Hebr. 8,6 kan vi lese: Men nå har Kristus fått en mye bedre prestetjeneste, likesom han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. 

Etter at Moses hadde lest opp alle lovene for folket ved innvielsen av Den gamle pakt, sa de: Alt det Herren har sagt, det vil vi gjøre og lyde. (2. Mos.24,7) Men slik gikk det nå ikke.  Ikke lenge etterpå danset de rundt gullkalven. Jakob sier: For den som holder hele loven, men som snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle. (Jak.2,10)

Vi ser at folket ikke klarte å holde løftet sitt.  Gud ville ikke lage en ny pakt bygget på løfter fra skrøpelige mennesker. Han ville lage en ny pakt med løfter som Herren selv gikk god for.  Han sier: Jeg vil opprette en ny pakt…..ikke som den pakten som jeg opprettet med deres fedre…..For de ble ikke værende i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. (Heb.8,8-9 og Jer.31,33) For dette er pakten som jeg vil opprette med Israels Hus etter de dager, sier Herren.  Jeg vil legge mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter. (Heb.8,10)

 

For at det skulle skje måtte det komme et mirakel fra Gud.  Loven avkrevde overtrederens liv.  Da sendte Gud sin sønn Jesus Kristus som et offer for våre overtredelser.  Jesus sier selv i Matt.5,17: Dere må ikke tro at jeg er kommer for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. (Matt.5,1) Dermed sa Jesus klart, at han ville være lydig i liv og lære mot lovens krav. Jesus måtte hele tiden holde seg innenfor lovens ramme. Da han i sin vandring fikk spørsmål fra de skriftlærde og fariseerne, måtte hans svar være grunnet på Moseloven.  Det er derfor viktig når vi leser, at vi merker oss hvem han taler til.

Profeten Jes.53,5: Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger.  Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Gud tar initiativet og gir et offerlam og bedre løfter.  De harde hjertenes tid var forbi og Den Hellige Ånds kraft og liv tok bolig i mennesket. Dette var nytt, og Jesus åpnet en ny og levende vei rett inn i helligdommen. Alt er av Gud og vi har ingenting å rose oss over innfor Gud.

For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at – som skrevet står: Den som roser seg, han rose seg i Herren! (1.Kor. 1; 30-31)

Hilsen Knut