You are currently viewing Vår ros er i Ham, Kristus!

Vår ros er i Ham, Kristus!

Sannheten om at Kristus – ved tro – bor i våre hjerter, siteres ofte. Apostelen Johannes skriver i sitt første brev: Men den som holder hans Ord, i ham er kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret. (1. Joh. 2;5-6)

Gud forventer av oss at vår vandring er i lyset fra hans Ord. Jesus er Ordet. Han er derfor vårt lys som opplyser vårt hjerte og våre handlinger. Ordet sier oss klart at dersom vi sier at vi har samfunn med Gud, som er lys, men vandrer i mørket, da lyver vi.
Profeten Jesaja forteller oss hva som er lysets gjerninger, det som Gud har behag i: Løse lenker, sprenge åk, slippe undertrykte fri, bryte brød til den som sulter, la hjemløse stakkarar komme i hus, kle de nakne og ikke dra seg bort fra dem som er av vårt eget kjøtt og blod.(Jes.58; 6-7)
Da skal ditt lys bryte frem som morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn og Herrens herlighet skal danne din baktropp! (vers 8)

I min hjembygd var det en eldre kristen mann som tilhørte pinsemenigheten. Mange omtalte ham som en god og rettferdig mann. Om noen kom til himmelen, så måtte det være han! Jeg kan huske at min yngste tante sa flere ganger: Hadde alle vært som ham, ville verden vært et bedre sted å bo! Mannen var alltid blid og virket ydmyk i sin oppførsel.
Vi bedømmer hellighet etter hva vi ser med våre øyne, men Gud ser alt. Han dømmer etter hjertet. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. (Hebr. 12; 14) Skal vi leve innfor Guds åsyn, så må vi være hellige!
Paulus sier at vi alle har syndet og står uten ære for Gud. Vi har ingenting å rose oss av innfor Gud. Vår helliggjørelse er en prosess som pågår gjennom hele livet, men helliggjørelsen i Kristus ble vunnet på Golgata Kors, og det er denne helligheten som gjelder innfor Gud.
For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. (Rom 8,3)
Jesus har forsonet oss med Gud ved sitt offer på korset. Han tok alle syndene i fortid, nåtid og i all framtid. Han vant en evig seier på Golgata. Han ble gjort til synd for oss, og han er vår talsmann hos Gud. Kristi blod er en stadig renselse når vi i tro holder oss til Kristus i Ordet. Vi er Kristi legeme, som er menigheten, hvor han er hodet. (Kol. 1; 18)
For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. (Rom 8, 30-31)
Men den som vil rose seg, la ham rose seg av at han er forstandig og kjenner meg, at jeg er Herren, som gjør miskunn, rett og rettferdighet på jorden. For i det har jeg velbehag, sier Herren. (Jer. 9;24)

Hilsen Knut