Maran Ata Norges troserklæring baserer seg på Markus 16.15-20. Nedenfor har vi samlet det vi forkynner i 16 punkter:

1. Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord og den endelige autoritet for liv og lære.

2. Vi tror på èn Gud, som består av tre personer: Faderen, sønnen Jesus Kristus og Den Hellige Ånd.

3. Vi tror at Jesus Kristus er både sann Gud og sant menneske.

4. Vi tror at menneske er skapt i Guds bilde og bestemt til å leve i samfunn med Gud.

5. Vi tror at gjennom det første menneskets fall trengte synden gjennom til alle mennesker, for alle har syndet og mistet samfunnet med Gud.

6. Vi tror at gjennom tro på Jesu Kristi stedfortredende død og oppstandelse, er evig frelse og gjenopprettelse mulig for alle mennesker.

7. Vi tror at for å bli frelst er det nødvendig å bli født på ny ved Den Hellige Ånd.

8. Vi tror at den som er født på ny skal døpes med full neddykkelse i vann, på sin tro og bekjennelse, i det vi døper dem til Kristus i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

 9. Vi tror at enhver som er født på ny, skal motta dåpen i Den Hellige Ånd med tunger som tegn.

 10. Vi tror at nådegavene skal være i bruk i menigheten.

11. Vi tror at Jesu blod renser fra all syndens skyld, makt og straff, og at det er mulig å bli løst fra alle syndige laster og leve et seirende liv i Åndens helliggjørelse.

12. Vi tror at gjennom Jesu sår er det legedom for alle sykdommer, og vi praktiserer forbønn for syke og lidende.

13. Vi tror på de helliges samfunn, innstiftet av Gud gjennom ekteskapet, familien og menigheten.

14. Vi tror at vi er kalt til å gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen.

15. Vi tror på et evig liv etter døden, at Jesus kommer snart igjen og på opprykkelsen av alle dem som venter på Ham.

16. Vi tror at det er en evig fortapelse for dem som ikke vil tro evangeliet om Jesus Kristus.